سازی رابطه بین متغیر وابسته دوتایی و یک یا چند متغیـر
مستقل پیشبینیکننده بهکار میرود. در این روش بـرایتعیین ضرایب رگرسیون به جای کمترین مـربـعـات، از
درستنمایی ماکزیمم استفاده می شود. رگرسیون منطقـی
397563-6166793

شکل
1

نمونهبرداری

نقاط

و

مطالعه

مورد

منطقه

نقشه

شکل

1

نمونهبرداری

نقاط

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

و


پاسخ دهید