n! y )i piy xi qin y i(yi  0,1,2,…,n)
y (ni
که در رابطه فوق n: تعـداد سـعیهـا در آزمـایش دو جملـهای (تع داد ش رکت کنن ده) ،Pi: احتم ال پ ذیرش (پاس خ مثب ت) سناریوی i در هر سعی ،qi: احتمال عدم پذیرش سـناریویi در هـر س عی،yi : تع داد مـوارد پ ذیرش س ناریویi در n س عی،(pr(yi: احتم ال پاســخ مثبــت در n س عی و i شــماره ســناریو
(16،… ،3 ،2، 1) میباشد.
مدیریتی باید کاملاً از یکدیگر قابل تفکیک باشند.
مدلسازی اثرات اکولوژیک سناریوهای مدیریت بیولوژیکهرگونه تغییر در طبیعت اثرات اکولوژیکی دارد. برای مدلسازی این اثرات از شاخص پوشش گیاهی وزندهی شده استفاده شده است .در این شاخص از مساحت کاربری و وزندهـی بـه هـرکاربری توسط روش دلفی استفاده شد (25).
6nm
WLCAI   mPk,m
m 1k 1
WLCAI: شاخص وزنی سطح پوشش اراضی ، αm: ارزش وزنی
برای هر نوع تیپ پوشش گیاهیm (به روش دلفی، جدول 3)،
m: نوع پوشش ،Pk,m: مساحت کاربری و nm: شماره کـاربری و عدد شش تعداد پارامترها میباشد.
فرآیند استانداردسازی و تعیین وزن معیارها و انتخاب سناریو برتربهدلیل اینکـه معیارهـای مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق دارایماهیت یکسان نبودند با استفاده از استانداردسازی یـا بـی بعـدنمودن، بهروش حـداکثر ، معیارهـا در محـدوده صـفر تـا یـک
جدول 1. فعالیتهای مدیریتی پیشنهادی و نواحی مستعد اجرای هر فعالیت
ویژگیهای مناطق مستعد اجرای عملیات پیشنهادی فعالیت بیولوژیک
مناطق با خاک نیمه عمیق، پوشش نیمه متراکم و شیب 40- 20 درصد کپهکاری
مناطق با خاک نیمه عمیق، پوشش نیمه متراکم و شیب کمتر از 20 درصد بذرکاری
مناطق با خاک نیمه عمیق، پوشش نیمه متراکم و شیب بیش از 40 درصد بذرپاشی
استقرار گیاهان و بهبود وضعیت منطقه، مناطق با خاک سبک تا نیمه سنگین و شیبهای مختلف مدیریت چرا
جدول 2. سناریوهای تدوین شده برای مدیریت بیولوژیک حوزه آبخیز سیمین دشت

سناریو
فعالیت

بیولوژیک
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

سناریو

فعالیت

بیولوژیک

1

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2

3

4

5


پاسخ دهید