برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان admin-A-10-1-2-cd56358-1

سازی رابطه بین متغیر وابسته دوتایی و یک یا چند متغیـرمستقل پیشبینیکننده بهکار میرود. در این روش بـرایتعیین ضرایب رگرسیون به جای کمترین مـربـعـات، ازدرستنمایی ماکزیمم استفاده می شود. رگرسیون منطقـی397563-6166793 شکل1– نمونهبرداری نقاط و Read more…